Main Menu

 

วิสัยทัศน์

    "ยะลาเมืองปศุสัตว์มั่นคงชายแดนใต้" 

-  พันธกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

 

1.  ดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  กฏหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ กฏหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฏหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฏหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฏหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.  ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ การผสมเทียมสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ภายในจังหวัด
3.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประยุกต์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการด้านการปศุสัตว์ภายในจังหวัด
4.  กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
5.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย