ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ระหว่างปี พ.ศ.
1
นายสุนีย์ พินทุสมิทร
1 มกราคม 2497 - 30 กันยายน 2503
2
นายปรีชา ไชยรัมย์
1 ตุลาคม 2503 - 30 กันยายน 2515
3
นายสมภพ มิตระวิจารย์
1 ตุลาคม 2515 - 10 มีนาคม 2518
4
นายชูศักดิ์ เมืองพรหม
10 มีนาคม 2518 - 1 มิถุนายน 2519
5
นายถาวร ศรีบุญลือ
1 มิถุนายน 2519 - 30 กันยายน 2522
6
นายประชุม บุณโยประการ
1 ตุลาคม 2522 - 30 กันยายน 2525
7
นายณรงค์ ศิรินทราเวช
22 พฤศจิกายน 2525 - 30 กันยายน 2529
8
นายสุนทร คาระสวัสดิ์
2 ตุลาคม 2529 - 1 กุมภาพันธ์ 2532
9
นายพิชัย นาคพุ่ม
21 กุมภาพันธ์ 2532 - 22 มกราคม 2534
10
นายวีระ ดำรงประเสริฐ
22 มกราคม 2534 - 30 กันยายน 2535
11
นายคูณ อุนยโกวิท
1 ตุลาคม 2535 - 30 กันยายน 2539
12
นายอนันต์ อิสโม
1 ตุลาคม 2539 - 30 กันยายน 2541
13
นายสมชาย ปานทอง
1 ธันวาคม 2541 - 30 กันยายน 2545
14
นายสมชัย คอวณิชกิจ
21 เมษายน 2546 - 2 มกราคม 2551
15
นายเกษตร สุวรรณเพชร
9 มกราคม 2551 - 3 มกราคม 2554
16
นายดุลยสิทธิ์ นิยาแม
4 มกราคม 2554 - 15 มกราคม 2557
17
นายอุสมาน  สะยะมิง
16 มกราคม 2557 - 3 พฤศจิกายน 2557
18
นายดุลยสิทธิ์ นิยาแม
2 ธันวาคม 2557 - 29 มีนาคม 2560
19
นายธัญญา  สุขย้อย
27 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2561
20
นายประสิทธิ์  ต้อยติ่ง
13 มีนาคม 2562 - 31 มกราคม 2563
21
นายอรรถพล  แสนพันทา
16 มีนาคม 2563 - ปัจจุบัน