รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ปีงบประมาณ 2565

-  ตุลาคม 2564

-  พฤศจิกายน 2564

-  ธันวาคม 2564

-  มกราคม 2565

-  กุมภาพันธ์ 2565

-  มีนาคม 2565

-  เมษายน 2565

-  พฤษภาคม 2565

-  มิถุนายน 2565

-  กรกฎาคม 2565

-  สิงหาคม 2565

-  กันยายน 2565 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ปีงบประมาณ 2564  

-  ตุลาคม 2563

-  พฤศจิกายน 2563

-  ธันวาคม 2563

-  มกราคม 2564

-  กุมภาพันธ์ 2564

-  มีนาคม 2564

-  เมษายน 2564

-  พฤษภาคม 2564

-  มิถุนายน 2564

-  กรกฎาคม 2564

-  สิงหาคม 2564

-  กันยายน 2564

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------