แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 2/2565

-   แจ้งแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2565

 

 

 

..................................................................................................................................................................................................................................

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 1/2565 

-   แจ้งแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2565

-      แจ้งผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2565

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจกรมปศุสัตว์

หลักฐานการวางแผน

           - แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ

           - กำหนดการกิจกรรมฯ

           - โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

                        > แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
         พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

                  > วิธีการผ่าซากและการเขียนรายงานการชันสูตรโรคสัตว์

                  > การจัดการมูลสัตว์

                  > จริยธรรมและบทบาทหน้าที่ของข้าราชการและบุคคลของรัฐ

หลักฐานการดำเนินงาน

          - รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ

          - ภาพกิจกรรม

หลักฐานการประเมินผล

- แบบทดสอบก่อน-หลัง

- ผลคะแนนทดสอบก่อน-หลังการเรียนรู้

- แบบสอบถามความคิดเห็น

- สรุปแบบสอบถามความคิดเห็น

- ติดตามประเมินผลหลักการพัฒนา

หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

- แบบประเมินผลการเรียนรู้แบบสังเกต

         - ติดตามผลการใช้ประโยชน์

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 2/2564

                -   แจ้งแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2564

                -  แจ้งผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจกรมปศุสัตว์

หลักฐานการวางแผน

           -  แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ

           -  กำหนดการกิจกรรมฯ

           -  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

               > บทบาทของผู้บังคับบัญชา ในการรักษาวินัยภายใต้ระบบคุณธรรมภาครัฐ   

               > ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญปกติ

               > โรคอุบัติใหม่

               > การปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี (โคเนื้อ)

หลักฐานการดำเนินงาน

            -  รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ

            -  ภาพกิจกรรม

หลักฐานการประเมินผล

   -  แบบทดสอบก่อน-หลัง

   -  ผลคะแนนทดสอบก่อน-หลังการเรียนรู้

   -  แบบสอบถามความคิดเห็น

   -  ติดตามประเมินผลหลังการพัฒนา

หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

   -  แบบประเมินผลการเรียนรู้แบบสังเกต

            -  ติดตามผลการใช้ประโยชน์ 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 1/2564 

-   แจ้งแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2564

แจ้งผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจกรมปศุสัตว์

หลักฐานการวางแผน

           - แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ

           - กำหนดการกิจกรรมฯ

           - โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

               > จริยธรรมข้าราชการ    

               > การจัดการงานด้านพัสดุ

               > กฎหมายด้านการปศุสัตว์

               > ระบบ GFM

               > แนวทางการจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียน ด้านสิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์

               > การจัดทำข้อมูลบุคลากรภาครัฐและความรู้เกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จบำนาญและ 
                  บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตกทอด

               > สวัสดิการของเจ้าหน้าที่ (สิทธิและผลประโยชน์ของประกันสังคม)

หลักฐานการดำเนินงาน

          - รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ

          - ภาพกิจกรรม

หลักฐานการประเมินผล

- แบบทดสอบก่อน-หลัง

- ผลคะแนนทดสอบก่อน-หลังการเรียนรู้

- แบบสอบถามความคิดเห็น

- สรุปแบบสอบถามความคิดเห็น

- ติดตามประเมินผลหลักการพัฒนา

หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

- แบบประเมินผลการเรียนรู้แบบสังเกต

         - ติดตามผลการใช้ประโยชน์