"สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา จัดพิธีเปิดโครงการ "ปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า" เพื่อถวายสดุดีและเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 4 กรกฎาคม"

.
        วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงานโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยกิจกรรมภายใน มีการรักษาพยาบาลสัตว์ ให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์ นิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า บริการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสัตว์และกำจัดสัตว์พาหะนำโรค ซึ่งมีสัตว์ได้รับบริการทั้งหมด 62 ตัว แบ่งออกเป็นสุนัขเพศผู้ 1 ตัว สุนัขเพศเมีย 3 ตัว แมวเพศผู้ 18 ตัว และแมวเพศเมีย 40 ตัว พร้อมทั้งให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ทั้งหมด 69 ตัว แบ่งออกเป็นสุนัข 10 ตัว และแมว 59 ตัว