"ร่วมงานวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ ๘๐ ปี พร้อมทั้งรับรางวัล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดดีเด่น ของกรมปศุสัตว์ด้านส่งเสริมเกษตรกรอาชีพเลี้ยงสัตว์ และ สำนักงานปศุสัตว์ดีเด่น ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต ๙  ด้านผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ปี ๖๕"

 

             วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๓๙ - ๑๖.๐๐ น.ณ เวทีกลางลานหน้าตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ นายอรรถพล แสนพันทา ปศุสัตวจังหวัดยะลา ได้เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ ๘๐ ปี โดยมี ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธี ในการนี้ ปศุสัตว์จังหวัดยะลา ได้ขึ้นรับรางวัล ปศจ. ดีเด่นด้านส่งเสริมเกษตรกรอาชีพเลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์ และรางวัลผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดีเด่น ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕  โดย นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้มอบ