"ร่วมพิธีเปิดการใช้งานระบบทะเบียนใบอนุญาตอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ระยะที่ 3 และการฝึกอบรมผู้ลงลายมือชื่อในระบบอิเล็กทรอนิกส์"

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  นายอรรถพล  แสนพันทา ปศุสัตว์จังหวัดยะลา เข้าร่วมพิธีเปิดการใช้งานระบบทะเบียนใบอนุญาตอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ระยะที่ 3 และการฝึกอบรมผู้ลงลายมือชื่อในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM MEETING จากโรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ณ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา