นายอรรถพล แสนพันทา ปศุสัตว์จังหวัดยะลา เปิดกิจกรรมรณรงค์ (Kick off) เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และกำจัดโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลาและมอบหมายให้ นายสมพร เอ่งฉ้วน นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ นายเอกจิตต์ เกษธิมา นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ นายโฆษิต ลูกอินทร์ ปศุสัตว์อำเภอรามัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรามัน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส ร่วมรณรงค์ (Kick off) เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และกำจัดโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ โดยมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ และบริการพ่นน้ำยากำจัดแมลง ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อต้นน้ำ ตำบลเนินงาม และโรงเรือนเลี้ยงโคขุนต้นแบบ ตำบลวังพญาอำเภอรามัน จังหวัดยะลา ตามมาตรการสำคัญของกรมปศุสัตว์ เพื่อการควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

- ควบคุมการเคลื่อนย้าย

- เฝ้าระวังการเกิดโรคอย่างใกล้ชิด

- ป้องกันและควบคุมแมลงพาหะนำโรค

- รักษาสัตว์ป่วยตามอาการ