ประกาศเปิดเผยราคากลาง

Print
Category: เอกสาร
Published Date Written by Super User

ปีงบประมาณ 2562

 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ปีงบประมาณ 2561

            โครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน

 กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561

 กิจกรรมรองส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561

 กิจกรรมพัฒนาสุขภาพสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561

 กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์  

 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงโคเนื้อ ปีงบประมาณ 2561 งบจังหวัดยะลา  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ปีงบประมาณ 2560 

 

 การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ

 โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 200 ตัว

 การจัดซื้อครุภัณธ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ

 โครงการสนับสนุนอาชีพการเลี้ยงแพะนมเพศผู้ จำนวน 90 ตัว เพศเมีย จำนวน 720 ตัว

 การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ และวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ

 การจัดซื้อเครื่องหั่นพืชอาหารสัตว์เอนกประสงค์ จำนวน 210 เครื่อง 

 การจัดซื้อตู้แช่น้ำนม จำนวน 22 ตู้ 

 การจัดซื้อตู้ฟักไข่ กลับไข่อัตโนมัติ จำนวน 100 ตู้ 

 การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอำเภอเบตง  

 การจัดซื้อแพะนมเพศผู้ จำนวน 110 ตัว 

 การจัดซื้อแพะนมเพศเมีย จำนวน 880 ตัว

 การจัดซื้อโคเนื้อ จำนวน 300 ตัว

 การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ รางน้ำ รางอาหาร + ตาข่าย

 ราคากลางวัสดุก่อสร้าง งบประมาณ 8,310,000 บาท

 ราคากลางวัสดุการเกษตรและวัสดุเวชภัณฑ์ งบประมาณ3,435,000 บาท

 ราคากลางวัสดุการเกษตรและวัสดุเวชภัณฑ์ งบประมาณ 9,577,500 บาท

 ราคากลางวัสดุการเกษตรและวัสดุเวชภัณฑ์ งบประมาณ 11,147,500 บาท

 ราคากลางวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุการเกษตร งบประมาณ 328,670 บาท

 ราคากลางวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุการเกษตร งบประมาณ 116,240 บาท

 ราคากลางวัสดุเวชภัณฑ์ โครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอำเภอเบตง งบประมาณ 1,470,000 บาท

 ราคากลางวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอำเภอเบตง งบประมาณ 3,074,900 บาท

 ราคากลางวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอำเภอเบตง งบประมาณ 10,600,000 บาท 

 ราคากลางวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอำเภอเบตง งบประมาณ 9,760,000 บาท

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ปีงบประมาณ 2559

การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 750,000 บาท

 การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 2,700,000 บาท

 การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 6,500,000 บาท งบจังหวัดยะลา

 การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 510,000 บาท

 การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุการเกษตร จำนวน 17 รายการ

    งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

    - วัสดุการเกษตร 618,000 บาท จำนวน 6 รายการ

   -  วัสดุเวชภัณฑ์ 75,000 บาท จำนวน 4 รายการ

   -  วัสดุก่อสร้าง 300,000 บาท จำนวน 7 รายการ

 การจัดซื้อวัสดุการเกษตร และวัสดุเวชภัณฑ์  จำนวน 8 รายการ

 การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ

    งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

    - วัสดุการเกษตร1,840,000 บาท จำนวน 3 รายการ

   -  วัสดุเวชภัณฑ์ 10,000 บาท จำนวน 2 รายการ

   -  วัสดุก่อสร้าง 800,000 บาท จำนวน 6 รายการ

  การจัดซื้อวัสดุการเกษตร และวัสดุเวชภัณฑ์  จำนวน 7 รายการ 

  การจัดซื้อวัสดุการเกษตร และวัสดุเวชภัณฑ์  จำนวน 6 รายการ 

  การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ 

  การจัดซื้อวัสดุการเกษตร วัสดุก่อสร้าง และวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ 

  การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ  

  การจัดซื้อวัสดุการเกษตร วัสดุก่อสร้าง และวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ 

  การจัดซื้อวัสดุการเกษตร วัสดุก่อสร้าง และวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ 

  การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 

  การจัดซื้อวัสดุการเกษตร และวัสดุเวชภัณฑ์  จำนวน 2 รายการ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ปีงบประมาณ 2558

การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 179,200 บาท

 การจัดซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 300,000 บาท

 การจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุการเกษตรจำนวน 18 รายการ วงเงินงบประมาณ 1,016,250

    -  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

    -  ราคาที่เคยซื้อ - งบประมาณ

    -  ราคาที่สืบจากร้าน - งบประมาณ

 การจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุการเกษตร (เพิ่มเติม) จำนวน 9 รายการ วงเงินงบประมาณ 162,400 บาท

 การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 107,590 บาท

 การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ งบประมาณ 226,384 บาท

การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ งบประมาณ 260,510 บาท

การจัดซื้อวัสดุการเกษตร วัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ งบประมาณ 535,000 บาท

การจัดซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน 4 รายการ งบประมาณ 555,000 บาท

การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 232,000 บาท

 การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ งบประมาณ 260,900 บาท

 การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 1,000,000 บาท

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Copyright2013. Yala Provincial Livestock Office. All right reserved.

พัฒนาเว็บไซต์โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา 28 ถนนวงเวียน 3 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

Tel./Fax. 073-203787 E – mail :: pvlo_yaa@dld.go.th

Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla!LaiThai

Vailid XHTML and CSS

Monday the 26th. ปฏิเสธความรับผิดชอบ : เว็ปไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลานี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
Copyright 2012

©

Design by 888Poker