เกี่ยวกับเรา

Print

 

-  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา มีรายนามหัวหน้าส่วนราชการ ดังนี้

      ทำเนียบผู้บริหาร    

 

วิสัยทัศน์

    "องค์กรนำในการพึ่งพาของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน" 

 

โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่

      ทำเนียบบุคลากร

 

-  พันธกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

 

1.  ดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  กฏหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ กฏหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฏหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฏหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฏหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.  ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ การผสมเทียมสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ภายในจังหวัด
3.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประยุกต์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการด้านการปศุสัตว์ภายในจังหวัด
4.  กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
5.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

Copyright2013. Yala Provincial Livestock Office. All right reserved.

พัฒนาเว็บไซต์โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา 28 ถนนวงเวียน 3 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

Tel./Fax. 073-203787 E – mail :: pvlo_yaa@dld.go.th

Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla!LaiThai

Vailid XHTML and CSS

Monday the 26th. ปฏิเสธความรับผิดชอบ : เว็ปไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลานี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
Copyright 2012

©

Design by 888Poker